Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2017

08:56, 11/08/2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. Chi tiết báo cáo, đề nghị quý vị cổ đông click và tải file dưới đây:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ - 2017: Phần 1, phần 2.

2. Báo cáo tài chính giữa niên độ - 2017: Phần 1, phần 2.

VINACONEX P&C