Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

08:58, 26/06/2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý vị tải file dưới đây:

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C