Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung - QHCĐ

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% CỔ PHẦN TRỞ LÊN

14/11/2019

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% CỔ PHẦN TRỞ LÊN

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% CỔ PHẦN TRỞ LÊN

14/11/2019

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% CỔ PHẦN TRỞ LÊN

Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

13/11/2019

Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn

13/11/2019

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: " Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019"

11/11/2019

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: " Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019"

Thông báo về việc chốt danh sách thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

10/10/2019

Thông báo về việc chốt danh sách thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex

09/10/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Vinaconex P&C.

26/09/2019

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Vinaconex P&C.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

22/07/2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

THÔNG BÁO THỦ TỤC NHẬN CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2018

17/07/2019

THÔNG BÁO THỦ TỤC NHẬN CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2018

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN

17/07/2019

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

17/07/2019

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHỐT DANH SÁCH QUYỀN NHẬN CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2018

27/06/2019

CHỐT DANH SÁCH QUYỀN NHẬN CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2018

QUYẾT ĐỊNH THANH TOÁN CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2018 BẰNG TIỀN

27/06/2019

QUYẾT ĐỊNH THANH TOÁN CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2018 BẰNG TIỀN

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

26/06/2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

VINACONEX P&C