Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung - QHCĐ

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

21/06/2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

19/06/2019

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN (THAY ĐỔI LẦN THỨ 8)

29/03/2019

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN (THAY ĐỔI LẦN THỨ 8)

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

25/03/2019

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ MẪU CHỮ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

21/03/2019

GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ MẪU CHỮ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

QUYẾT ĐỊNH THÔI GIAO NHIỆM VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

21/03/2019

QUYẾT ĐỊNH THÔI GIAO NHIỆM VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

21/03/2019

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ MẪU CHỮ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

21/03/2019

GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ MẪU CHỮ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

21/03/2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX - CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN THỨ 6)

21/03/2019

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX - CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN THỨ 6)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

28/01/2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Quyết định của Tổng giám đốc Công ty CP VINACONEX P&C Về việc Phân công nhiệm vụ giữa Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Công ty

02/01/2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Quyết định của Tổng giám đốc Công ty CP VINACONEX P&C Về việc Phân công nhiệm vụ giữa Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Công ty

Nội dung Quyết định, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo thay đổi chức danh Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt và Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần VINACONEX P&C tại Thanh Hóa

02/01/2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo thay đổi chức danh Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt và Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần VINACONEX P&C tại Thanh Hóa

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP VINACONEX P&C ( được sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 )

19/12/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý cổ đông Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP VINACONEX P&C ( được sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 )

Nội dung Điều lệ đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo thủ tục nhận tạm ứng cổ tức năm 2018.( Đối với các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu VCP tại công ty chứng khoán )

06/12/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo thủ tục nhận tạm ứng cổ tức năm 2018.
( Đối với các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu VCP tại công ty chứng khoán )

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

VINACONEX P&C