Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung - QHCĐ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

27/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin.

27/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin.

20/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin.

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

20/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu VCP đợt 2

14/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu VCP đợt 2

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo về việc chốt danh sách quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018

13/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018.
Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP Thông báo giao dịch cổ phiếu VCP

06/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP Thông báo giao dịch cổ phiếu VCP

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

23/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nội dung giấy chứng nhận quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của CTCP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex ( MCK: VCP )

22/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của CTCP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex ( MCK: VCP )

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

17/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban chứng khoán nhà nước

12/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước
Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

05/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước

02/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan

01/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu VCP của Agrimeco

20/09/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu VCP của Agrimeco

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

VINACONEX P&C