Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung - QHCĐ

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

08/12/2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Thông báo thủ tục nhận cổ tức năm 2016

01/12/2017

Thông báo thủ tục nhận cổ tức năm 2016


( Đối với các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu VCP tại Công ty chứng khoán )

Quyết định thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền

07/11/2017

Quyết định thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

24/03/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

26/12/2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

20/12/2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

05/12/2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

28/11/2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

18/11/2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo và Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn và cổ đông nội bộ

15/06/2016

Thông báo và Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn và cổ đông nội bộ

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vinaconex P&C

26/03/2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vinaconex P&C

Nội dung Điều lệ, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

13/03/2014

Tài liệu họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

21/10/2013

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công bố thông tin 24h

03/10/2013

Công bố thông tin 24h

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

26/09/2013

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

VINACONEX P&C