Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024

15:19, 18/03/2019

           Ngày 16 tháng 3 năm 2019,  tại Hội trường Nhà quản lý và Điều hành các công trình thủy điện, địa chỉ thôn Trung Chính, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân - Thanh Hóa, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX  (VINACONEX  P&C) đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024.

           Tham dự Đại hội có 91 đại biểu là cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông, sở hữu 52.206.573cổ phần, bằng 91,59 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024

          Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc, ông Phạm Bảo Long - Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2019, báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2019-2024. Trong năm qua, dưới sự điều hành và chỉ đạo sát sao của HĐQT, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX đã hoàn thành và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Ông Phạm Bảo Long - Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

          Đại hội cũng đã nghe đồng chí Vương Hoàng Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc báo cáo về công tác quản trị điều hành của HĐQT trong năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019, tổng kết công tác quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Vương Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị

         Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông cũng đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm soát các mặt hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. Báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban kiểm soát

          Tại Đại hội các Báo cáo, Tờ trình đều được thảo luận và đã được các cổ đông tham dự biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí cao đạt 52.206.573 cổ phần, bằng 91,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông tham gia bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 và biểu quyết các nội dung của Đại hội

Với sự tin tưởng và tín nhiệm của các cổ đông, Đại hội đã tiển hành bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau:

       Hội đồng quản trị:

  1. Ông Vũ Ngọc Tú
  2. Ông Phạm Bảo Long
  3. Ông Vương Hoàng Minh
  4. Ông Dương Văn Mậu
  5. Ông Nguyễn Hữu Tới

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt tại Đại hội

Ban kiểm soát

  1. Bà Nghiêm Quỳnh Chi
  2. Ông Trịnh Nguyên Khánh
  3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

       

 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt tại Đại hội

         Thay mặt HĐQT nhiệm kỳ mới, đồng chí Dương Văn Mậu phát biểu đáp lại sự tin tưởng và tín nhiệm của quý vị cổ đông. Đồng chí cũng cam kết rằng Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ nỗ lực hết mình, kết hợp chặt chẽ về chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện công tác sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực hoạt động khác mà công ty đang có ưu thế, tạo nền tảng để Công ty phát triển một cách ổn định, lâu dài và vững chắc; tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông; làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước; thực hiện tốt các chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc.

Ông Dương Văn Mậu đại diện Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 phát biểu

          Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ năm 2019-2024 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã thành công tốt đẹp với tỉ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự đã đề ra. Điều đó thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông đối với công tác điều hành quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như Ban Tổng  Giám đốc Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Ông Vương Hoàng Minh và Ông Dương Văn Mậu thay mặt Hội đồng quản tri nhiệm kỳ 2019 - 2024 tri ân các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

VINACONEX P&C