Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX HỌP PHIÊN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2014 - 2019

11:35, 21/03/2019

Chiều ngày 20/03/2019, tại Văn phòng Công ty, tầng 19, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát Công ty tiến hành Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2024.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024  đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/03/2019.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2019-2024 đã họp và bầu các chức danh cụ thể như sau:

 1. Ông Dương Văn Mậu: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 2. Ông Vũ Ngọc Tú: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 3. Ông Nguyễn Hữu Tới: Thành viên Hội đồng quản trị
 4. Ông Vương Hoàng Minh: Thành viên Hội đồng quản trị
 5. Ông Phạm Bảo Long: Thành viên Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát Công ty đã bầu các chức danh Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2019-2024, như sau:

 1. Ông Trịnh Nguyên Khánh: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
 2. Bà Nghiêm Quỳnh Chi: Thành viên Ban Kiểm soát
 3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang: Thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị Công ty cũng kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần VINACONEX P&C, theo đó bổ nhiệm các chức danh sau:

 1. Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Bảo Long
 2. Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vương Hoàng Minh - Thành viên HĐQT
 3. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Bảo Long - Thành viên HĐQT

Một số hình ảnh tại Phiên họp thứ nhất, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

VINACONEX P&C