Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

13:59, 14/03/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Căn cứ vào Giấy mời và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được phê duyệt. Để tránh có sự nhầm lẫn về thời gian và địa điểm tổ chức họp.

Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng Thông báo lại tới quý vị Cổ đông thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 03 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện, thôn Trung Chính, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Để giải đáp các thắc mắc đề nghị Quý vị cổ đông liên hệ với Bà Nghiêm Quỳnh Chi - Giám đốc Ban Giám sát và Đầu tư Tài chính, số điện thoại liên lạc: 0902061981

Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng thông báo!

VINACONEX P&C